Algemene voorwaarden

Gelding van deze Algemene Voorwaarden:

Christruffel wordt uitgebaat door Christruffel met zetel te 8930 Lauwe, Knokbeeklaan 100E BTW BE 0524.668.842 (hierna: “Christruffel”, “de website van Christruffel ”, “wij/ons”). Deze Algemene Voorwaarden stellen de rechten en verplichtingen vast van Christruffel en van de gebruikers van Christruffel (hierna: “de Klant”, “u/uw”) m.b.t. de producten en diensten die wij via deze webshop of enige andere website bieden. Voordat u de knop “Ik bevestig mijn bestelling” aanklikt, dient u deze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid zorgvuldig te lezen. Wanneer u gebruik maakt van de website van Christruffel bevestigt u de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid te aanvaarden. Indien u deze voorwaarden niet aanvaardt, plaatst u geen bestelling. Uitsluitend onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op de activiteiten tussen u en Christruffel. Andere voorwaarden gelden enkel wanneer zij door ons schriftelijk zijn aanvaard.

Christruffel kan op elk moment de Algemene Voorwaarden aanpassen. Elke bestelling na de aanpassing veronderstelt dat u deze heeft aanvaard. De Algemene Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden indien hier expliciet naar verwezen wordt. In geval van tegenstrijdigheid, primeren de huidige Algemene Voorwaarden.

Sluiten van een overeenkomst:

De presentatie van onze producten op de website van Christruffel is slechts een vrijblijvende uitnodiging om bij ons producten te bestellen. Met het versturen van uw bestelling doet u een bindend aanbod voor het sluiten van een koopovereenkomst. Dit aanbod wordt door ons aanvaard doordat wij de producten leveren. Het staat ons vrij om te beslissen of wij een bestelling al dan niet aanvaarden. Als wij een bestelling niet uitvoeren, delen wij u dit onverwijld mee (zie punt 3).

Een voor u bindende bestelling komt pas tot stand, wanneer u alle voor de sluiting van de overeenkomst vereiste gegevens heeft ingevoerd, wanneer u heeft bevestigd dat u van deze algemene voorwaarden kennis heeft en deze aanvaardt, wanneer u de knop “Ik bevestig mijn bestelling” heeft aangeklikt en wanneer de betaling via de module van onze betalingsprovider succesvol werd afgerond. Dit laatste zal het geval zijn wanneer u door de betalingsprovider wordt teruggestuurd naar onze website.

Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, ontvangt u per e-mail een automatisch aangemaakte ontvangstbevestiging van uw bestelling. Deze ontvangstbevestiging documenteert enkel dat uw bestelling bij ons is aangekomen; het is geen aanvaarding van de bestelling en brengt geen koopovereenkomst tot stand. De bestelling wordt door ons aanvaard doordat wij de producten leveren. De bestelling wordt geleverd na ontvangst van uw betaling.

Christruffel heeft het recht om bestellingen te weigeren o.m.:

  • bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een product (zie punt 3);
  • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de Klant;
  • bij overmacht;

Beschikbaarheid van producten:

Als wij tijdens de verwerking van uw bestelling vaststellen dat één of meerdere van de door u bestelde producten niet beschikbaar zijn, dan kunnen wij uw bestelling helaas niet volledig uitvoeren. Wij behouden ons het recht voor ervoor te kiezen de bestelling in een dergelijk geval gedeeltelijk uit te voeren of geheel te weigeren. U wordt dienaangaande onverwijld bericht per e-mail. Een overeenkomst over de niet-beschikbare producten komt niet tot stand, terugbetaling wordt gegarandeerd.

Levering:

Producten worden enkel geleverd in Belgie op een door de klant aangegeven adres mits betaling van verzendkosten.

De verzendkosten worden definitief berekend aan het einde van de bestelprocedure, vooraleer u deze afrondt door het aanklikken van de knop “Ik bevestig mijn bestelling” en uw betaling wordt afgehandeld door onze betalingsprovider.

In het kader van de regels van de koop op afstand zal Christruffel bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Prijs en betaling:

De prijzen die op het tijdstip van de bestelling zijn aangegeven, zijn van toepassing. Christruffel behoudt zich voor om eventuele fouten (bijv. wegens technische defecten) recht te zetten. De prijzen van Christruffel zijn geldig zolang ze online zijn en zolang de voorraad strekt. Bij alle prijzen is de BTW inbegrepen.

Wij rekenen verzendkosten aan voor iedere levering via de post.

De betaling van uw bestelling wordt verricht volgens de betalingswijzen die op de website van Christruffel zijn aangeboden en de daar genoemde voorwaarden. Afhankelijk van het resultaat van de controle van uw gegevens behouden wij ons het recht voor bepaalde betalingswijzen uit te sluiten. Wij dienen u erop te wijzen dat op grond van uw overeenkomsten met banken en andere kredietinstellingen eventueel bijkomende kosten voor u kunnen ontstaan.

Wij opteren voor een veilige betalingsformule. Voor het invoeren van de kaartgegevens zal u daarom doorgestuurd worden naar de module van onze betalingsprovider Mollie.

De uitwisseling van uw gegevens met onze systemen wordt beveiligd via een SSL(Secure Socket Layer)-certificaat. Wij verwijzen ook naar ons Privacybeleid.

Eigendomsvoorbehoud:

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Klant.

Overmacht:

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productie onderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Klachten:

Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken dienen door de klant binnen de 48 uur na het in ontvangst nemen aan Christruffel te worden overgemaakt per e-mail op info@christruffel.be.

Klachten met betrekking tot verborgen gebreken dienen door de klant onverwijld, en uiterlijk binnen een termijn van 8 dagen na de ontdekking, aan Christruffel te worden overgemaakt per e-mail op info@christruffel.be.

Klachten die buiten de onder hierboven artikel 8 vermelde termijnen worden geformuleerd, brengen in geen geval enige aansprakelijkheid teweeg in hoofde van Christruffel.

Waarborg:

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de klant geleden.

Toepasselijk recht & geschillen:

Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing. Alle geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst of van de huidige Algemene Voorwaarden vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Zo één van de huidige voorwaarden nietig verklaard zou worden of niet toepasselijk zou zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht.

Voor alle betwistingen tussen de partijen zijn uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied Oudenaarde bevoegd.

Herroepingsrecht:

U heeft het recht om binnen een termijn van 7 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Om dit recht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring per e-mail op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 7 dagen na de dag waarop u het product fysiek in bezit heeft genomen. Om deze termijn na te leven, volstaat het om uw herroeping te verzenden voordat de termijn is verstreken.

Onverwijld en uiterlijk binnen 7 dagen nadat wij van uw beslissing in kennis werden gesteld, zullen wij de betaalde prijs exclusief leveringskosten terugbetalen per bankoverschrijving op een door u opgegeven rekeningnummer. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de producten hebben teruggekregen.

U dient het product onverwijld en in ieder geval niet later dan 7 dagen na de dag waarop u uw beslissing de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, terug te zenden naar Christruffel, Tivolistraat 79, 9700 Oudenaarde, België. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 7 dagen is verstreken. Wij zullen de kosten van het terugzenden niet voor onze rekening nemen.

Tijdens de eerste 7 dagen na de levering verwachten wij dat u zorgvuldig omgaat met de producten en de verpakking. U mag de producten enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien de kwaliteit van de producten wordt geschaad, behoudt Christruffel zich het recht voor om van u een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies. De teruggestuurde producten moeten voorzien van de originele labels en originele verpakking.

Privacy:

Bij het gebruik van de website van Christruffel aanvaardt de Klant het privacybeleid van Christruffel. Door online via Christruffel te bestellen, geeft de Klant de ondubbelzinnige toestemming om alle verkregen persoonlijke gegevens op te nemen in een bestand en te gebruiken voor de administratie van de klantgegevens, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, marketing- en publiciteitsdoeleinden. De Klant heeft voor alle persoonlijke gegevens te allen tijde het recht op inzage en op wijziging en het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketingdoeleinden. Voor meer info over ons privacy klikt u op de knop Privacy Policy.

Contactgegevens:

Knokbeeklaan 100E
8930 Lauwe
+32 477 80 18 13
info@christruffel.be
BTW BE 0524.668.842

Christruffel Cta 01
Christruffel Cta 01

Onze ballotins

Kies één van onze verwen doosjes of stel je eigen doosje samen.

Waarom kiezen voor de truffels van Chris?

Belgische Kwaliteit

Al onze producten worden vervaardigd met Belgische chocolade en natuurlijke grondstoffen

Smaakvol

Bereid je voor op kwalitatieve smaakbommetjes die je smaakpapillen in vervoering zullen brengen.

Eigen productie

Onze producten worden vervaardigd in eigen open atelier te lauwe waar je vanuit de winkel ons aan het werk ziet.

Origineel

Al onze chocoladetruffels zijn eigen creaties. Recepturen zijn zelf uitgewerkt. Daardoor kan je kiezen in een uitgebreid assortiment van klassieke en specialere smaken voor fijnproevers.
citroen truffel